PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT

Curs reconegut

En l’actual context educatiu, qualsevol mestre, des de els tutors als especialistes, han d’adoptar noves funcions i intervenir en els nens que presenten dificultats en la parla i el llenguatge.  La manca de recursos materials i personals de les escoles fa que sigui molt important la formació dels mestres en aquest àmbit ja que el llenguatge està present en totes les àrees del currículum i el tractament i la intervenció sobre aquests alumnes cal dur-la a terme en qualsevol moment.

Aquest curs aporta orientacions per a la intervenció educativa d’alumnes que presenten dificultats de parla i/o llenguatge. Aquestes orientacions van adreçades al moment de la detecció i sobretot al moment de la intervenció ja sigui amb estratègies metodològiques concretes o en l’elaboració de material i propostes didàctiques personalitzades.

OBJECTIUS

 • Explicar les diferents alteracions de parla i llenguatge
 • Identificar i valorar a l’alumnat amb dificultats de parla i llenguatge
 • Descriure les necessitats especifiques de l’alumnat amb aquestes dificultats
 • Oferir recursos per la intervenció educativa
 • Aportar orientacions a la família

CONTINGUTS

Bloc 1. Alteracions de parla

 • Definició de Dislàlia
 • Definició de Retard de parla
 • Definició de Trastorn de parla
 • Definició de Disglòssia
 • Causes i tipologies
 • Característiques del alumnat amb dificultats de parla

Bloc 2. Alteracions de llenguatge

 • Definició de Retard de llenguatge
 • TEL (Trastorn específic de llenguatge)
 • Causes i tipologies
 • Característiques del alumnat amb dificultats de llenguatge

Bloc 3.Identificació i valoració .

 • Signes d’alerta en les diferents etapes escolars
 • Avaluació de l’alumnat amb dificultats de parla i/o llenguatge
 • Avaluació del context de desenvolupament

Bloc 4. Necessitats especifiques

 • Necessitats en el desenvolupament lingüístic (oral i escrit)
 • Necessitats en el desenvolupament  cognitiu i metacognitiu
 • Necessitats en el desenvolupament afectiu, social i conductual
 • Necessitats en l’organització de la resposta educativa

Bloc 5. Recursos per la intervenció educativa

 • Orientacions al professorat en les diferents etapes escolars:
 • Per millorar els aspectes curriculars i acadèmics.
 • Per millorar a nivell psicològic, social i emocional de l’alumnat
 • Considerar les dificultats de l’alumnat  a l’avaluació
 • Intervenció al grup classe
 • Intervenció  individualitzada

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil i Primària interessats incorporar eines i aprenentatges per afavorir la inclusió de tots els seus alumnes dins el grup classe.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.