PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

En el nostre context educatiu actual s’hi concentren un conjunt de factors endògens i exògens a l’escola que suposen tot un repte per a la consecució d’una educació musical significativa i competencial per als nostres alumnes. Això es tradueix en què, sovint, a les aules es fa difícil aconseguir les disposicions més adequades per al desenvolupament de les nostres propostes d’educació musical.

Més concretament, en l’àmbit de l’audició (musical), el grau o la capacitat d’escolta de molts alumnes acostuma a mostrar-se poc desenvolupada. Costa molt trobar una capacitat d’escolta natural en l’alumnat sobre la qual es pugui edificar una veritable educació sensorial i musical. En aquest àmbit, doncs, els docents requerim d’eines que facilitin la nostra tasca educativa i que ens permetin augmentar el nostre marge de treball amb els alumnes.

Per bé que amb una certa lentitud i progressivitat, sembla que les metodologies actives es van incorporant a les nostres aules. Amb aquest nou gir, es presenta també un nou horitzó amb noves possibilitats. I és que sembla que els alumnes puguin estar més propensos a escoltar, que comprenguin millor el que escolten i que frueixin més de l’audició quan els mestres utilitzem estratègies actives.

En aquest sentit, són diverses les tècniques per a treballar l’audició a l’aula d’una manera activa, les quals contribueixen a incrementar la motivació dels alumnes i faciliten aprenentatges més significatius. Moltes d’aquestes tècniques passen per la representació (en diferents modalitats) de la música abans, durant i/o després de la seva audició. I, molt probablement, un dels recursos més estesos i eficaços a aquest efecte sigui el de simultaniejar o combinar l’audició amb el suport visual, en les seves diverses tipologies.

Amb la intenció d’ampliar el bagatge dels docents en el que significa i implica el fet auditiu a l’aula de música, des del punt de vista actiu i competencial i, especialment, pel que fa a la comprensió auditiva i la manera de treballar-la a l’aula, en aquest curs es pretén presentar, experimentar i desenvolupar didàcticament algunes de les principals tècniques que inclouen el recurs visual com a suport en l’audició.

OBJECTIUS

 • Adquirir un coneixement bàsic dels processos implicats en l’activitat auditiva, en especial, des de les perspectives fisiològica, psicològica i cognitiva.
 • Repassar el principis generals que s’assumeixen en l’educació auditiva, en especial, des de la perspectiva de les metodologies actives en contraposició a les metodologies més musicològiques.
 • Revisar analíticament els elements musicals que es comprenen en l’audició musical.
 • Conèixer i experimentar amb les principals tipologies de suport visual en l’educació auditiva, pel que fa a les seves característiques i el seu grau de focalització sobre els diferents elements que es comprenen en l’audició musical.
 • Adquirir criteris per poder determinar els suports visuals més convenients per a cada propòsit d’educació auditiva.
 • Dissenyar i desenvolupar intervencions didàctiques d’aula en relació a l’ús dels suports visuals per a l’audició musical.
 • Dotar-se d’una selecció d’audicions musicals útils i recurrents per a l’educació auditiva.
 • Relacionar els continguts treballats en el curs amb les prescripcions competencials i les orientacions curriculars del Departament d’Ensenyament.

CONTINGUTS

 • Fisiologia i Psicologia en l’acte auditiu.
 • La cognició auditiva.
 • Metodologies en l’educació auditiva: audició activa i audició musicològica.
 • Categories musicals en les audicions musicals.
 • Categories visuals en els suports visuals.
 • Relacions curriculars respecte d l’educació musical auditiva a Infantil, Primària i Secundària.
 • Avaluació de la comprensió auditiva.
 • Caracterització d’un repertori d’audicions adequat per l’educació auditiva.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats en incorporar més recursos en la seva pràctica docent, en relació a l’educació artística musical en general.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats en el desenvolupament curricular de la competència artística a l’aula.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats en incorporar més estratègies metodològiques a l’hora de treballar l’audició musical a l’aula.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats en fer de l’audició el centre vertebrador de la resta de processos d’ensenyament i aprenentatge de l’educació artística musical.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 15 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.