PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT

Curs reconegut

Les habilitats comunicatives i lingüístiques es desenvolupen des del naixement gràcies a les relacions que els nadons estableixen amb els adults. Els adults són sensibles als seus interessos o iniciatives i adapten el seu llenguatge a aquestes habilitats amb els recursos de què disposen.

Fem servir les llengües per a conèixer, per a comunicar-nos i relacionar-nos amb altres persones i per a representar la realitat. Una llengua serveix per a la construcció de la nostra identitat personal i social i ens ajuda a accedir a la informació que ens envolta.

La llengua oral és una llengua auditivo-oral, s’expressa amb la veu i es rep a través de l’oïda. En canvi, la llengua de signes és una llengua visual-gestual, és a dir que es percep a través del canal visual i s’expressa gestualment a través de les mans, l’expressió facial, corporal…

Cadascuna té una modalitat lingüística diferent i si s’utilitzen conjuntament poden ser complementàries per a la interacció comunicativa. D’una banda, la llengua oral requereix atenció i memòria auditiva; i de l’altra, la llengua de signes necessita atenció i memòria visual. La pronunciació, l’entonació i l’accentuació són necessàries per a parlar i l’expressió facial i corporal i l’agilitat manual per a signar.

Gràcies a la llengua de signes les persones amb discapacitat associada a la pèrdua o deficiència de l’audició o d’altres trastorns que afecten a la comunicació poden accedir a la informació en qualsevol àmbit. D’aquesta manera s’arriba a la normalització de les persones amb capacitats diverses dins la nostra societat.

Aquest curs pretén posar a disposició dels professionals de l’àmbit de l’educació coneixements, tècniques i recursos de comunicació parant atenció en la llengua de signes i la seva aplicació dins l’aula.

OBJECTIUS

 • Potenciar la percepció de l’entorn a través dels nostres sentits fent servir diferents eines (estimulació sensorial, comunicació no verbal, llengua de signes…).
 • Reconèixer tot allò que comuniquem amb el nostre cos, el gest, la mirada, el to de les paraules, etc., en qualsevol mena de situació.
 • Treballar la psicomotricitat, l’expressió corporal i facial, la coordinació manual i la memòria visual.
 • Estimular l’empatia des de l’infància per a desenvolupar les habilitats socials de forma objectiva, tenir més autoestima i saber expressar millor les emocions.
 • Donar una resposta educativa de qualitat atenent la diversitat funcional de l’alumnat i les seves capacitats i necessitats.
 • Trencar barreres de comunicació entre l’alumnat sord o amb dificultats comunicatives i el seu entorn.
 • Sensibilitzar sobre les necessitats específiques de les persones amb discapacitat sensorial auditiva.
 • Conèixer la llengua de signes i entendre com funciona.
 • Introduir la llengua de signes i fer-la servir com un recurs educatiu per a la millora i desenvolupament cognitiu, motriu, emocional, relacional i social.
 • Fomentar l’ús de la llengua de signes com a eina comunicativa dins l’aula i com a recurs específic en determinades situacions.
 • Donar pautes d’actuació i orientacions a la comunitat educativa per tal de millorar la relació entre escola i família (pares i mares i/o alumnat sord).

CONTINGUTS

 • Què és la llengua de signes?
 • Diferències entre la llengua de signes i la llengua oral
 • Compatibilitat de la llengua de signes i la llengua oral
 • Estratègies d’atenció, comprensió i memòria visual.
 • Introducció a la llengua de signes catalana.
 • La llengua de signes com a eina expressiva i emocional.
 • Competències comunicatives i lingüístiques de la llengua de signes.
 • Aplicació de la llengua de signes al sistema educatiu.
 • Elaboració i adaptació de material en llengua de signes (contes, cançons…).
 • Anàlisi i simulacions de casos pràctics.
 • Elaboració d’una programació de classe.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Especial, Infantil,  Primària,  Secundària,  Batxillerat  i Cicles Formatius interessats a incorporar dins de la seva tasca docent la llengua de signes com a eina educativa.
 • Mestres d’Educació Especial, Infantil,  Primària,  Secundària,  Batxillerat  i Cicles Formatius amb coneixements de llengua de signes que vulguin aplicar aquests coneixements a la seva aula.
 • Especialistes en educació en el lleure amb o sense coneixements de llengua de signes.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 15 hores no presencials:On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats i que sigui d’utilitat per a la seva tasca docent.

PROPERA EDICIÓ

Per a la pròxima edició del curs, al juliol, de 2020 estan totes les places exhaurides. Si esteu interessats en formació referent a educació especial, us podem recomanar la següent activitat que encara disposa d’alguna plaça:

PREU

El preu de l’activitat és de 90 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

MOLT IMPORTANT

A causa de l’extraordinària situació que estem vivint ocasionada per la pandèmia del COVID-19. Us informem que en cas de no poder-se realitzar les activitats per qüestions sanitàries, es retornarà íntegrament l’import de la matricula.

Cal tenir en compte també que es pot donar la situació que el Departament d’Educació, no certifiqui les activitats durant el mes de juliol i ho faci de cara al primer setembre o octubre.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.